RIGA ZINE FEST

SARUNAS AR MĀKSLINIECĒM UN LEKCIJAS
ĢERTRŪDES IELAS TEĀTRĪ
Ģertrūdes ielā 101a, Rīgā

_________________________________________
28.05 plkst. 17.00

Jenni Rope – Artist talk

Jenni Rope works with painting, sculpture, pattern design, books and animations. With a background in graphic design, her works have an aesthetic that incorporates both playfulness and an emphasis on colour and shape.
Rope received her BA from Aalto University of Arts and Design in Helsinki, Finland. She also spent a year studying animation at The London College of Printing, UK. Her work has been exhibited internationally and can be found in private collections around the world. Rope is also the founder of publishing house Napa Books.

jennirope
napabooks

Jenni Rope "Mobile 1." installation, mixed media

Jenni Rope (Jenni Rope) strādā glezniecības un tēlniecības tehnikā, darbojas arī dizaina, grāmatu  un animācijas jomā. Tā kā mākslinieces akadēmiskās izglītības pamats ir grafiskais dizains, viņas darbiem piemīt gan rotaļīgums, gan uzsvars uz krāsu un formu.

Jenni  Rope ieguvusi bakalaura diplomu Helsinku Ālto Mākslas un dizaina universitātē (Somija), gadu pavadījusi, studējot animāciju Londonas Printinga koledžā (Apvienotā Karaliste). Viņas darbi ir izstādīti starptautiskās izstādēs un iekļauti privātajās kolekcijās visā pasaulē. Rope ir arī viena no izdevniecības Napa Books dibinātājām.

_________________________________________
28.05 plkst. 18.00

Dunja Jankovic – Artist talk

Dunja Jankovic is an artist whose interdisciplinary work includes intuitive collaging, immersive installations, comics as an abstract narration, music and video. She had graduated on the Academy of Fine Arts in Zagreb (Croatia) and the School of Visual Arts in New York. She had exhibited worldwide and her works have been published in numerous magazines in USA, France, Spain, Italy, Portugal, Sweden, Mexico, Slovenia, Serbia, Croatia... Two of her comics albums, Habitat and Department of Art, published in US by Sparkplug books, have been nominated for the Ignatz awards.

She is a founder and organizer of experimental art project ŠKVER on the island of Lošinj in Croatia, and a co-organizer of the festival of experimental comics and narrative arts, THE PROJECTS in Portland, Oregon.

dunjajankovic
theprojectspdx

Dunja Jankovic "Feedbackgrounds" interactive installation

Dunjas Jankovičas (Dunja Janković) starpdisciplinārie darbi ir intuitīvas kolāžas, instalācijas, komiksi kā abstrakta narativitāte, mūzika un video.
Dunja Jankoviča studējusi Zagrebas Mākslas akadēmijā (Horvātija) un Ņujorkas mākslas skolā (ASV). Viņas darbi izstādīti starptautiskās izstādēs, publicēti vairākos izdevumos ASV, Francijā, Spānijā, Itālijā, Portugālē, Zviedrijā, Meksikā un citur. Divas viņas komiksu grāmatas „Mākslas nodaļa” un „Mājoklis” (izdevējs Sparkplug Books, ASV) nominētas prestižajai Ignaca balvai.

Dunja Jankoviča ir arī viena no eksperimentālā mākslas projekta ŠKVER Lošiņas salā Horvātijā dibinātājiem un Portlandes eksperimentālā komiksa un naratīvo mākslu festivāla The Projects organizatoriem

_________________________________________
29.05 plkst. 16.00

Jānis Daugavietis – "Unwritten History of Latvian Zines"

Jānis Daugavietis is born and raised in the [19]70-ies, in capital of Soviet Latvia - Rīga. In his teenage years he felt in love with western pop music which evolved into addiction to the indie and alternative sub streams of music in late 80-ies. Growing obsession with independent music inevitably led Jānis to the involvement in local DIY music scene. Together with friends and musicians from other underground bands in 1991 they established long running repetition base, recording studio and label Tornis, which was located in century old water tower. After most active years in music Jānis re-entered University of Latvia where he got his PhD in Sociology in 2015.

Jānis Daugavietis – "Latvijas zīnu neuzrakstītā vēsture"

Jānis Daugavietis ir dzimis un audzis 70.gados Padomju Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Pusaudžu gados viņš iemīlējās rietumu popmūzikā, kas vēlajos 80.gados transformējās atkarībā no indie un dažādiem citiem  alternatīvās mūzikas virzieniem.
Pieaugošā apsēstība ar neatkarīgo mūziku nenovēršami noveda Jāni pie iesaistīšanās vietējā DIY mūzikas scēnā. Kopā ar draugiem un mūziķiem no pagrīdes mūzikas apvienībām  1991.gadā tika nodibināta neatkarīgā ierakstu studiju un izdevniecība „Tornis”, kas atradās gadsimtu vecā ūdens tornī.
Pēc aktīviem gadiem mūzikas jomā Jānis atgriezās pie studijām Latvijas universitātē un 2015.g. ieguva doktora grādu sociālajās zinātnēs. 

Jānis Daugavietis

_________________________________________
29.05 plkst. 17.30

Normunds Kozlovs – "Self-ghettoization"

Normunds Kozlovs studied philosophy and sociology at the University of Latvia before working as a lecturer at Riga Technical University. Subsequently, he engaged in social work educational practice at the “Attīstība” (“Development”) High School. Currently, he is working as a lecturer at the Department of Communication Studies at Riga Stradiņš University, as well as lecturing in the new media art programme at Liepaja Pedagogical University. His academic interests include the ideology of counterculture and youth subcultures.
As one of the joint collaborators involved in “E-lab” early internet radio and at the RIXC New Media Culture Centre, he was involved in the alternative and “Do It Yourself” (DIY) media scene, whose most recent publication is the illustrated magazine “Poppermag”.

Self-Ghettoization is a term coined by Stephen Duncombe in his study of zines "Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture" to describe formation the formation of subcultural identities, where the most important semiotic (sign creation) gesture is to transform a defect (a genuine class-based conflict) into an effect, making a symbolic response to socio-economic challenges.

Normunds Kozlovs – "Pašgetoizācija"

Normunds Kozlovs ir studējis filozofiju un socioloģiju Latvijas Universitātē, bijis pasniedzējs Rīgas Tehniskajā universitātē, pēcāk nodarbojies ar sociālā darba izglītības praksi augstskolā “Attīstība”. Šobrīd ir Komunkācijas studiju katedras lektors Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī pasniedzējs Liepājas Pedagoģiskās Universitātes jauno mediju mākslas programmā. Akadēmiskās intereses ietver kontrkultūras ideoloģiju un jaunatnes subkultūras.
Līdzdarbojoties “E-lab” agrīnā internetradio un jauno mediju kultūras centrā RIXC, iesaistījies alternatīvo un “dari pats” (DIY) mediju scēnā, kuras nesenākais izdevums ir ilustrētais žurnāls “Poppermag”.

Pašgetoizācija ir termins, ar kuru Stīvens Dankombs (Stephen Duncombe) savā pētījumā par zīniem "Piezīmes no pagrīdes: zīni un alternatīvās kultūras politika" apraksta subkulturālo identitāšu formēšanos, kur būtiskākais semiozes (zīmjrades) žests ir defektu (reālo šķirisko konfliktu) padarīt par efektu, sniedzot simbolisku atbildi sociālekonomiskiem izaicinājumiem.

 

 

Normunds Kozlovs

Built with Berta.me